Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod
Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

Společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o., se sídlem Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
IČO: 14704013, DIČ: CZ 14704013, zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 163

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOPI“) společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o., se sídlem Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO: 14704013, DIČ: CZ 14704013, zapsané u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 163, upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv nebo jiných smluv uzavřených mezi společností PRVNÍ CHODSKÁ s. r. o. (dále jen “prodávající“) a jejími smluvními partnery v internetovém obchodě na adrese https://eshop.chodska.cz/. Ustanovení VOPI jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle uvedeného v čl.1.3.VOPI.

1. Vymezení pojmů

1.1 Smluvním partnerem prodávajícího je buď spotřebitel nebo podnikatel (spotřebitel a podnikatel dále jen „smluvní partner“ nebo „zákazník“).

1.2 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře smlouvu, nebo s prodávajícím jiným způsobem právně jedná (dále jen „spotřebitel“), a to prostřednictvím internetového obchodu.

1.3 Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOPI se za podnikatele považuje taková osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti popsané v první větě tohoto odstavce uzavře s prodávajícím smlouvu nebo s prodávajícím jiným způsobem právně jedná, a to prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „podnikatel“). Pro smluvního partnera, který v objednávce uvede své IČ případně DIČ, platí ustanovení těchto VOPI vztahující se na podnikatele.

1.3 Internetovým obchodem je míněn prodávajícím provozovaný internetový obchod na webové stránce umístněné na internetové adrese https://eshop.chodska.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

1.4 Tyto VOPI platí výhradně pro všechny zákazníky, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, leda, že by prodávající písemně výslovně souhlasil s platností odlišných nebo doplňujících podmínek smluvního partnera. Tato nutnost souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud prodávající zná podmínky smluvního partnera a přijme bez výhrad jeho platbu. Pro smlouvy uzavřené jinak, než prostřednictvím internetového obchodu VOPI neplatí, a vztahují se na ně všeobecné smluvní podmínky prodávajícího.

1.5 Pokud bude zaškrtnuto políčko prohlášení „Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami". Potvrzuje smluvní partner, že se seznámil s VOPI, jejichž součástí jsou sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2. Informace vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy těchto VOPI a výslovně s nimi souhlasí, a sice v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení.

2. Informace vůči spotřebitelům a dalším zákazníkům před uzavřením smlouvy dle těchto VOPI

Následují sdělení v tomto článku uvedená pod písmeny a) až j) jsou určena všem zákazníkům spotřebitelům i podnikatelům.

Následují sdělení v tomto článku uvedená pod písmeny j) až v) jsou určena pouze těm zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli

2. Kupující tímto informuje, že:

a) Označení zboží a služeb nabízených prodávajícím v internetovém obchodě a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici po rozkliknutí příslušného zboží nebo služby; případně na vyžádání u prodávajícího;

b) Ceny zboží a služeb nabízených prodávající v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH, včetně všech zákonem stanovených poplatků, avšak bez poplatků za dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, poskytovateli dopravy a způsobu platby dopravného, a bez nákladů na telekomunikační prostředky;

c) Možnosti způsobu platby pro úhradu zboží zákazníkem jsou následující, avšak prodávající si vyhrazuje u jednotlivých položek zboží umožnit pouze některou z možností platby:

(1.) platba v prodejně v hotovosti nebo platební kartou na provozovně prodávajícího;

(2.) online platební kartou prostřednictvím GoPay;

(3.) bankovním převodem;

d) Úhrada zákazníkem za zboží a služby objednané v internetovém obchodě prodávajícího musí být provedena před odesláním zboží nebo přijetím služby zákazníkem, pokud nebude písemně sjednáno jinak;

e) Konkrétní podmínky ceny a typů dopravy a obalů jsou podrobněji popsány v podmínkách dopravy v průběhu zadávání objednávky a prodávající je oprávněn tyto upřesnit po obdržení objednávky zákazníka;

f) Zákazník hradí poplatky za dopravu, které vzniknou na základě typu dopravy;

g) Nároky zákazníka ze záruky a podmínky jejich platnosti jsou blíže popsány v článku 8 (Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost) těchto VOPI;

h) Poplatky za využití telekomunikačních prostředků (například připojení k internetu, telefonní poplatky) si hradí zákazník;

i) Odesláním objednávky v internetovém obchodě prodávajícího dává zákazník prodávajícímu závaznou nabídku; před odesláním objednávky má zákazník možnost svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. změnit;

j) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není níže uvedeno jinak), a sice ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen „lhůta pro odstoupení od smlouvy“). Lhůta začíná běžet, pokud se jedná o:

(1.) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

(2.) smlouvu, jejímž předmětem je více typů zboží nebo dodání více částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

(3.) smlouvu, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž odstoupení je nutné doručit na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailovou adresou eshop@chodska.cz;

k) Níže uvedené odstavce l) až t) se vztahují pouze na případy odstoupení od smlouvy spotřebitelem v souladu s právem na odstoupení od smlouvy uvedeném v předchozím odstavci j) těchto VOPI;

l) Pokud spotřebitel uzavřel s prodávajícím smlouvu o poskytování služeb, začne prodávající s plněním smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy jen na výslovnou žádost spotřebitele, která bude prodávajícímu doručena na adresu sídla nebo e-mailovou adresu eshop@chodska.cz.

m) Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

(1.) o poskytování služeb, které prodávající úplně splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(2.) o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na vůli prodávajícího a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(3.) o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. zboží upravené na míru);

(4.) o dopravě, nabízí-li prodávající tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;

n) V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu zpět zboží, které od prodávajícího získal na základě smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v prodejně prodávajícího, a sice nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy;

o) V případě odstoupení od smlouvy, spotřebitel nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží sám.

p) Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal;

q) V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží;

r) V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejímž plněním prodávající na výslovnou žádost spotřebitele započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

s) V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené prodávajícím, které prodávající přijal od spotřebitele na základě smlouvy, od které bylo odstoupeno, a sice prostřednictvím stejné platební metody, jako při přijetí peněžních prostředků, a to nejpozději 14 dní po doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků jen tehdy, pokud zákazník platí na prodejně, v tom případě budou peníze vráceny na účet zákazníka. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

t) Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy, než je nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dodání zboží nabízené prodávajícím;

u) Pokud chce spotřebitel podat stížnost, může jí doručit prodávajícímu na adresu sídla nebo e-mailovou adresu eshop@chodska.cz popř. prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce prodávajícího, případně je možné se se stížností obrátit na příslušné státní dozorové a kontrolní orgány.

v) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží nebo služeb v internetovém obchodě. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (coi.cz).

3. Možnosti objednání

3.1 Objednávka může být odeslána buď z webového rozhraní bez registrace, nebo prostřednictvím trvalého uživatelského účtu s registrací (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.

3.2.1 Pro založení uživatelského účtu je nutná e-mailová adresa zákazníka.

3.2.2 Pokud si zákazník založí uživatelský účet, provede registraci a obdrží prostřednictvím e-mailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu odkaz, na který musí kliknout pro dokončení procesu, čímž založení uživatelského účtu potvrdí.

3.2.3 Zákazník si při založení uživatelského účtu, zvolí si při registraci přihlašovací jméno a heslo sám, a těmito údaji se bude moci do budoucna přihlašovat v internetovém obchodě prodávajícího. Zákazník je povinen uchovávat své heslo v tajnosti a nesmí jej předat žádné třetí osobě. Pokud má zákazník pochybnosti o tom, zda jeho heslo se nestalo známým pro třetí osoby, je povinen informovat prodávajícího a heslo bezodkladně změnit. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.2.4 Po založení zákaznického účtu je možné využívat funkce s ním spojené v rozsahu, který prodávající aktuálně poskytuje; nárok na tyto doplňkové služby však není dán a jejich dostupnost není garantována. Jakmile zákazník požaduje smazání svých zákaznických údajů a /nebo svého zákaznického účtu, není už možné tyto funkce dále využívat.

3.2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOPI).

3.2.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.3. Nákup bez registrace probíhá tak, že po vložení zboží do košíku zákazník vyplní pouze údaje, které jsou nutné k doručení objednaného zboží a ke komunikaci prodávajícího se zákazníkem o objednávce, dopravě a dalších nezbytných úkonech souvisejících s doručením a platbou objednaného zboží. Rovněž takový případ je postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy ve vztahu k objednanému zboží.

4. Objednávka, Uzavření smlouvy

4.1 Zákazník může prostřednictvím odeslání objednávky učinit závaznou nabídku týkající se zboží a služeb prezentovaných v internetovém obchodě prodávajícího. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 V této souvislosti může zákazník nejprve vybrat jednotlivé zboží kliknutím na tlačítko „koupit“. Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je odkliknuto tlačítko vedle prohlášení „Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami". Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen.

4.3 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to v procesu vytvoření objednávky, kde jsou uvedeny konkrétní možnosti způsobu dodání a dopravy pro objednávané zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tyto náklady a pravidla jsou stanoveny v ceníku služeb, který je přílohou obchodních podmínek a je na něj možné přejít kliknutím na odkaz. V případě, že se u některého zboží způsob a cena balení a dodání zboží odlišovat od objednávky, bude následně upřesněno formou emailu zaslaného na elektronickou adresu zákazníka s tím, že tato změna musí být dodatečně zákazníkem odsouhlasena emailem.

4.4 Před odesláním objednávky má zákazník možnost u své objednávky překontrolovat, zda neudělal chybu v zadání objednávky a opravit ji či změnit.

4.5 Po kliknutí na tlačítko „odeslat objednávku“ obdrží zákazník e-mailem automatické potvrzení přijetí objednávky od prodávajícího a po zpracování objednávky prodávajícím obdrží přijetí potvrzení objednávky.

4.6 K uzavření smlouvy dojde podle v okamžiku, kdy je potvrzení objednávky doručeno zákazníkovi.

4.7 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje zákazníkovi předat zakoupené zboží a umožnit mu nabytí

5. Cena, platba

5.1 Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH.

5.2 Platba může být realizována platbou v prodejně, běžným či rychlým bankovním převodem prostřednictvím GoPay, pokud je pro aktuální objednávku příslušná platební metoda k dispozici. Při platbě bankovním převodem obdrží zákazník platební údaje v doručení potvrzení o přijetí objednávky.

5.3 Při běžném a rychlém bankovním převodu GoPay bude po úhradě kupní ceny zákazníkovi zasláno emailem potvrzení objednávky.

5.4 Prodávající a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky.

5.5 Pokud celková částka za plnění na příslušném daňovém dokladu ke zboží a službám nepřevýší částku 10.000 Kč (bez částky DPH) a zákon nestanoví jinak, prodávající může vystavit zákazníkovi fakturu ve formě zjednodušeného daňového dokladu. Na žádost zákazníka, bude-li uplatněna nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, však prodávající zákazníkovi vystaví i v takovém případě fakturu ve formě řádného daňového dokladu.

5.6 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši sjednané při vytvoření objednávky a vyplývající z ceníku služeb na webové stránce. Prodávající si vyhrazuje právo upřesnit náklady spojené s balením a dodáním zboží, kdy tyto zašle vyčíslené zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.

5.7 Cena uváděná za měrnou jednotku materiálu (např.m2, ks, m3) je na webových stránkách uvedena s ohledem za odběr obvyklého množství materiálu potřebného pro vytvoření střechy rodinného domu běžných rozměrů. V případě, že zákazník objedná množství menší, než je běžné, může být ze strany dodavatele účtován příplatek (známý též jako malometrážní příplatek). Tento příplatek vychází z obchodních podmínek dodavatelů dodavatele, především u materiálu, který je vyráběn přímo pro určitou objednávku zákazníka. Zde se většinou jedná o materiál plechových střešních krytin (Ruukki, Lindab, Satjam, Prefa apod.), tepelných izolací (Rockwool, Isover apod.) a v některých případech i jiných materiálů. Tento příplatek není dodavatel schopen u svých dodavatelů nijak ovlivnit, proto je účtován na stranu zákazníka.

5.8 Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu prodejní ceny, a to zejména v případě chyby software v ohledu špatného zobrazení ceny. Tento případ se týká především zobrazení 0,- (nulové) částky za zboží v internetovém obchodě.

5.9 Obrázky uvedené na internetovém obchodě jsou pouze informativního charakteru. Nemusí nutně popisovat reálný stav či vlastnosti produktu. Kupující se zavazuje reálně objednávaný produkt charakterově srovnat fotografií v katalogu výrobce. Prodávající si vyhrazuje právo na nepřesně uvedenou fotografii na kartě daného produktu. Rovněž si vyhrazuje právo na uvedení zastaralé či neaktuální fotografie produktu.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Zaslané zboží (dále jen „zboží s výhradou vlastnictví“) zůstává vlastnictvím prodávajícího, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má aktuálně nebo do budoucna prodávající vůči zákazníkovi.

6.2 Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození ohněm, vodou, krádeží, jakož i proti ostatním pojistným rizikům na hodnotu nového zboží. Pokud jsou nutné údržbové a inspekční práce, je zákazník povinen provést je včas a na vlastní náklady.

7. Dodání a místo plnění

7.1 Prodávající splní svou povinnost předání zboží zákazníkovi tím, že prodávající zákazníkovi umožní disponovat se zbožím na místě předání a zákazníka o tom včas informuje.

7.2 Dodání zboží probíhá na sjednané dodací místo v objednávce.

7.3 Pokud prodávající zboží odešle, předává prodávající zboží zákazníkovi, jenž je spotřebitelem, v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání. Zboží je doručováno za první dveře/vrata místa dodání určeného zákazníkem pod podmínkou, že místo dodání umožňuje manipulaci s přiměřenou technikou. V opačném případě je místo převzetí zboží hrana vozidla dopravce, kterého prodávající pověřil přepravou zboží.

7.4 Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází u zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, na zákazníka převzetím zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

7.5 Pokud prodávající zboží odešle, předá prodávající zboží zákazníkovi, který je podnikatelem, předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy.

7.6 Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, na zákazníka převzetím zboží zákazníkem, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s následným zasláním přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.

7.7 Dodání zboží probíhá na provozovně prodávajícího, jen pokud je dohodnuto jinak, tak na smluvním odběrném místě nebo prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb. V případě vyzvednutí nebo doručení objednávky, která byla uhrazena předem, může prodávající nebo jeho smluvní přepravce požadovat číslo objednávky a předložení, identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) za účelem identifikace příjemce zásilky a zaznamenání údajů. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající nebo jeho smluvní přepravce odmítnout zásilku vydat. Způsob dodání závisí na objednaném zboží.

7.8 Doba dodání zboží je individuální. Doba dodání přímo u jednotlivých položek v internetovém obchodě je pouze orientační, a zákazník si může od prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailu upřesnění doby dodání.

7.9 Zákazník je povinen bezprostředně při převzetí dodaného zboží zkontrolovat stav zásilky se zbožím spolu s předávající osobou.

7.10 Zjevné, zevně znatelné škody na zboží musí zákazník při převzetí zboží uvést předávající osobě a zaznamenat toto do dokladu, na nějž potvrzuje převzetí. Zákonná práva a povinnosti zákazníka nejsou tímto dotčena.

7.11 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.12 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.13 Zvolí-li zákazník způsob dopravy neodpovídající rozměrům, váhou nebo povahou objednanému zboží, bude mu prodávajícím navržen adekvátní způsob dopravy a tento bude zaslán zákazníkovi k odsouhlasení e-mailem. Pokud zákazník změnu způsobu dopravy neodsouhlasí, prodávající objednávku ruší. Omezení pro dané způsoby dopravy je jasně zřejmé při výběru způsobu dopravy v objednávce.

8. Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost

8.1 Práva zákazníků v případě vad a práva ze záruk zákazníků se řídí podle následujících ustanovení a podle příslušných zákonných ustanovení českého práva (zejména podle ustanovení § 2099 až § 2117 ObčZ, v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, a podle týchž ustanovení ObčZ, včetně odchylek od nich v ustanoveních § 2161 až § 2174, v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli), pokud není dále sjednáno nebo upraveno jinak.

8.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zakoupené zboží převzal

 1. a) má zakoupené zboží vlastnosti, které si prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jim prováděné či na obalu zboží uváděné, a
 2. b) že se zakoupené zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a
 3. c) je zakoupené zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 4. d) zakoupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že je zboží prodáváno ve výprodeji, má se za to, že se jedná o zboží s vadami.

8.3 Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu smlouvy ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Zákazník, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měl předmět koupě v době jeho převzetí, ve lhůtě 6 měsíců od jeho převzetí. U spotřebního zboží prodávaného jako použité je zákazník, který je spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti měsíců od převzetí takového zboží, není-li mezi prodávajícím a zákazníkem stanoveno jinak. Zákazník má povinnost oznámit prodávajícímu vadu zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

8.4 Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruku na zboží v souladu s ustanovením občanského zákoníku nebo dle předaného záručního listu. V případě, že smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí pro spotřebitele doba z nich nejdelší. Pokud nebylo sjednáno jinak, prodávající neposkytuje zákazníkovi, který je podnikatelem na zboží záruku za jakost, ani v případě, že je na zboží vyznačena záruka výrobce či dodavatele prodávajícího.

8.5 Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se nepoužije:

 1. a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo
 2. b) na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, nebo
 3. c) u použitého zboží́ na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží.

8.6 Záruční doba zákazníkovi, který je spotřebitelem, začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ve vztahu ke každému druhu zboží nebo jeho části samostatně ode dne jeho předání.

8.7 Zákazník je povinen zakoupené zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (včetně druhu zboží a jakostní třídy) a množství. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží. Práva z vadného plnění zákazníkovi rovněž nenáleží,
(1.) pokud jsou uplatněna po uplynutí záruční doby,
(2.) pokud zákazník před převzetím zboží věděl či musel vědět, že zboží je vadné, zejména pokud se jedná o zboží zakoupené ve výprodeji, resp. byl na danou vadu upozorněn, nebo
(3.) pokud zákazník vadu či vady sám způsobil (neodborným zacházením se zakoupeným zbožím či jeho použitím v rozporu s příslušnými návody k obsluze nebo účelem, ke kterému se zboží obvykle používá, včetně eventuálního mechanického poškození), anebo
(4.) pokud je vada nebo vady způsobena jakýmikoliv vnějšími vlivy či třetími osobami.

8.8 S výjimkou případů, kdy prodávající k provedení opravy určí jinou osobu, je zákazník oprávněn uplatnit práva z vad v kterékoliv provozovně prodávajícího, a to v obvyklé pracovní době oproti předložení dokladu o zakoupení zboží (pokladní účtenky, faktury apod.).

8.9 V provozovně prodávajícího bude mezi zákazníkem a příslušným zaměstnancem prodávajícího sepsán a podepsán reklamační zápis (dále jen „protokol“), ve kterém zákazník uvede též popis vad (důvody reklamace) a požadovaný způsob vyřízení reklamace, tj. jím uplatněné právo z vadného plnění.

8.10 To, jaká práva z vad zákazníkovi v případě vadného zboží náleží, záleží především na tom, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy a jestli zákazník je spotřebitelem či nikoliv. Porušení smlouvy v případě dodání vadného zboží je podstatné, jestliže prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

8.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.12 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

8.13 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.14 Zákazník v postavení spotřebitele má také právo při vadě zboží představující nepodstatné porušení smlouvy odstoupit od smlouvy, pokud zboží dle smlouvy nemůže řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

8.15 V případě, že zboží dle smlouvy má vady, které představují podstatné porušení smlouvy, má zákazník krom práv dle odst. 8.11 také právo rovnou odstoupit od smlouvy.

8.16 Má-li zboží dle smlouvy vadu, k níž je prodávající strana zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník, který je spotřebitelem, místo práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

8.17 Při dodání nového zboží je zákazník povinen vrátit prodávajícímu původně dodané či zakoupené zboží. Dodání nového zboží nemůže zákazník požadovat (a nemůže ani odstoupit od kupní smlouvy), nemůže-li zakoupené zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel; to neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
 2. b) použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady, nebo
 3. c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým zaviněným jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití;

Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu vše, co ještě vrátit může, a uhradí́ společnosti prodávajícímu peněžitou náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

8.19 Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty bez vyřízení reklamace má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.20 O vyřízení reklamace a o ukončení reklamace bude zákazník informován, a sice buď telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem a bude vyzván k převzetí reklamovaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. Při převzetí vyřízené reklamace vydá prodávající zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud se prodávající nepodaří zákazníka tímto způsobem kontaktovat z důvodů na straně zákazníka (nepřebírání pošty, nereagování na telefonáty apod.), platí, že reklamované zboží je připraveno k vyzvednutí třicátý den následující po uplatnění reklamace (bez ohledu na to, zda byla reklamace uznána či zamítnuta).

8.21 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit protokol a musí́ prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či osoba provádějící opravu odmítnout zboží vydat.

8.22 Zákazník je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace.

8.23 Nevyzvedne-li si zákazník zboží do třiceti dnů od sdělení prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi úhradu poplatku za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč (včetně̌ DPH) za každý započatý den prodlení zákazníka s převzetím každé položky zboží.

8.24 Prodávající může zboží, kterého se reklamace týkala, na účet zákazníka vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li zákazník zboží́ bez zbytečného odkladu poté, kdy měla být reklamace vyřízena, anebo, byla-li vyřízena později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o jejím vyřízení, a to ani ve lhůtě tří měsíců od takového vyrozumění. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí zákazníka o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí zboží, avšak ne kratší než jeden měsíc. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí prodávající výtěžek z prodeje zákazníkovi po odečtení nákladů na skladování zboží a nákladů prodeje, a to na základě uplatnění práva na výplatu výtěžku zákazníkem u prodávajícího.

8.25 Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace zboží. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné (tj. náklady na zaslání reklamace prostřednictvím České pošty jako „obyčejného balíku“ příp. jiné cenově srovnatelné služby). K těmto nákladům zejména nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné.

8.26 Prodávající odpovídá zákazníkovi za jiná práva než práva z vad nebo práva ze záruk v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, v případech odpovědnosti za škodu v závislosti zavinění (například v případě škod, způsobených vadami zboží), v případě škod na životě nebo zdraví, v případě nedovoleného jednání, lsti a při porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. Podstatnou smluvní povinností je taková povinnost, jejíž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejíž splnění se druhý smluvní partner může soustavně spoléhat. Jinak je odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi vyloučena.

9. Odstoupení ze smlouvy

9.1 Právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 2 (Informace vůči spotřebitelům a dalším zákazníkům před uzavřením smlouvy dle těchto VOPI) těchto VOPI.

9.2 Zákazníci, kteří jsou podnikateli, mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné zákonné předpisy. Právo na vrácení zboží poskytované prodávajícím uvedené v článku 11. VOPI tím není dotčeno.

9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání svých zásob zboží nebo z důvodu jeho nedostupnosti.

9.4 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.5 V případě, že zákazník si má převít zboží na provozovně kupujícího a neučiní tak, ani ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byla zaslána emailem výzva k převzetí zboží, je prodávající oprávněn účtovat za dobu prodlení s převzetím zboží přesahující tuto lhůtu, náklady na skladování. Prodávající má také právo při tomto prodlení zákazníka s převzetím zboží od smlouvy o prodeji nepřevzatého zboží odstoupit, což zákazníkovi bude oznámeno prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v objednávce. Pokud zákazník již uhradil kupní cenu za nepřevzaté zboží, prodávající vrátí veškeré peněžní prostředky, které prodávající přijal od zákazníka na základě smlouvy, od které bylo odstoupeno, ponížené o náklady na skladování, a sice prostřednictvím stejné platební metody, jako při přijetí peněžních prostředků, a to nejpozději 14 dní po odeslání odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

10. Právo na Vrácení zboží

10.1 Zákazník může vrátit zakoupené zboží pouze na základě písemné dohody s prodávajícím, na toto nemusí prodávající přistoupit, kromě případů, kdy tato povinnost vyplývá ze zákona.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobním údajům zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována ochrana dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.3 Zákazník je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.4 Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.5 V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.6 Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.7. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka, pokud zaškrtne pole „Souhlasím se zasíláním informací a nabídek“ na druhé straně nákupního košíku.

11.8 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Rozhodné právo

12.1 Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené s prodávajícím a pro předsmluvní závazkové vztahy platí výhradně české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“), při vyloučení Sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí 160/1991 Sb., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

12.2 Smluvním jazykem je čeština.

12.3 Soudní příslušnost pro jakýkoliv spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOPI se určuje podle příslušnosti soudu sídla prodávajícího, pokud je zákazník podnikatelem. V ostatních případech se soudní příslušnost řídí podle příslušných českých právních předpisů. Prodávající si však vyhrazuje právo podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti zákazníka - podnikatele.

12.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

13. Vyšší moc

13.1 Prodávající neodpovídá za porušení povinností v případě, že k tomuto porušení došlo na v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání ji ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídal. Zejména se jedná o přírodní kalamity, válka, občanské nepokoje, zákazy dle právních předpisů, požáry, stávky, vypuknutí epidemie či pandemie či nařízení veřejnoprávních institucí, karanténa zaměstnanců apod.

13.2 Odpovědnost prodávajícího nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy byl v prodlení s plněním své povinnosti nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle této smlouvy.

13.3 Prodávající dovolávající se postižení vyšší mocí je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zákazníkovi straně (nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku) s určením povahy překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejich důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

13.4 Prodávající se také zavazuje neprodleně písemně oznámit zákazníkovi o skončení účinku vyšší moci nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího skončení, popř. po odstranění překážek, které mu bránily ve splnění smluvních závazků.

13.5 Pokud účinek vyšší moci prokazatelně trvá déle než 3 měsíce a pokud účinky vyšší moci prokazatelně brání prodávajícímu v plnění závazků sjednaných v této smlouvě, mají obě smluvní strany právo odstoupit od smlouvy nebo dohodnout prodloužení dodacích termínů. Obdobně mohou smluvní strany odstoupit od dílčí kupní smlouvy v případě, že vyšší moc zabraňující splnění povinnosti dle takové dílčí kupní smlouvy trvá déle než 3 měsíce.

13.6 Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu proti straně postižené vyšší mocí.

16. Závěrečná ujednání

16.1 Tyto VOPI jsou k dispozici na adrese sídla prodávajícího, v provozovnách prodávajícího a elektronicky na adrese https://eshop.chodska.cz/.

16.2 případě neplatnosti, neúčinnosti nebo nevynutitelnosti některých ustanovení těchto VOPI se k takovému ujednání nepřihlíží, přičemž toto nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOPI.

16.3 Tyto VOPI jsou účinné od 1.10.2020 a jsou zveřejněny v aktuálním znění na internetových stránkách prodávajícího https://eshop.chodska.cz/. Prodávající je oprávněn VOPI jednostranně měnit s účinností změny ke dni zveřejnění na uvedené internetové adrese.

16.4 Internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Prosíme o kontrolu zadaných údajů, zejména formátu tel. čísla (nutné zadat převolbu +420). Děkujeme